В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ НАЦФИНАЛА WORLDSKILLS RUSSIA – 2021 ОБСУДЯТ КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ И ОБРАЗОВАНИЕ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО


https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/v-ramkax-delovoj-programmyi-naczfinala-worldskills-russia-%E2%80%93-2021-obsudyat-kadrovuyu-politiku-i-obrazovanie-blizhajshego-budushhego.html

Файлы: